Friday, February 19, 2016

Literary legend passes

Harper Lee, Author Of 'To Kill A Mockingbird,' Dies At Age 89

Tough year for legends already.

I firmly believe that To Kill A Mockingbird is the Great American Novel.

1 comment:

Đạt Nguyễn said...

Thông tin bạn cung cấp rất hay, mình có một số thông tin khá bổ ích sau bạn:
mộ đá xanh thanh hóa
mộ đá giá rẻ
mẫu mộ đá xanh